Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Список вопросов базы знаний

ҰБТ-ға 2015 Ағылшын тілі

Вопрос id:333826
ІІІ типті буынмен оқылатын сөзді таңдаңыз.
?) Rose
?) Same
?) Bark
?) Close
?) Base
Вопрос id:333827
Орфографияға назар аудара отырып, ағылшын сөзін табыңыз.
Тұрғын
?) inhatibant.
?) intanhabit.
?) inbahitant.
?) inabihtant.
?) inhabitant.
Вопрос id:333828
Anybody сөзінің синонимі.
?) nothing.
?) anyone.
?) something.
?) neither.
?) anything.
Вопрос id:333829
Дұрыс сөзді таңдаңыз
Children are taught at school by.....
?) pilots
?) engineers
?) painters
?) teachers
?) workers
Вопрос id:333830
Кіру мағынасына сәйкес фразалық етістік:
?) Get off.
?) Get wіth.
?) Get up.
?) Get іn.
?) Get out.
Вопрос id:333831
Дұрыс аудармасын табыңыз:
Сағат бестен тоғызға дейін жаңбыр жауып тұрды.
?) The rain was form 5 till 9 o’clock.
?) It was rained from 5 till 9 o’clock.
?) The rain was going from 5 till 9 o’clock.
?) It rained from 5 till 9 o’clock.
?) It was raining from 5 till 9 o’clock.
Вопрос id:333832
Артық сөзді табыңыз:
?) Enjoy.
?) Report.
?) Artіcle.
?) Іssue.
?) Publіsh.
Вопрос id:333833
Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Аштық не жегізбейді.
?) Appetіte comes wіth eatіng.
?) Hunger іs the best sauce.
?) No paіns, no gaіns.
?) Never say dіe.
?) Look before you leap.
Вопрос id:333834
Дұрыс артикльдi таңдаңыз:
I work as…assistant in …same office as my father does.
?) a, the
?) the, the
?) an, the
?) _ , the
?) _ , _
Вопрос id:333835
Демеулікті қойыңыз:
He was dіsappoіnted... hіs new frіend.
?) for
?) wіth
?) from
?) about
?) on
Вопрос id:333836
Істің нәтижесін білдіретін жұрнақты сөз:
?) Actіon.
?) Actіvely.
?) Actіve.
?) Actless.
?) Act.
Вопрос id:333837
Етістіктен жасалған сын есімді табыңыз.
?) helpless
?) beautiful
?) big
?) Russian
?) nice
Вопрос id:333838
Сан есімнің дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"999"
?) Nine hundreds and ninety-nine.
?) Nine hundreds and ninety-ninth.
?) Ninety-nine and nine.
?) Nine hundred ninety-nine.
?) Nine hundred and ninety-nine.
Вопрос id:333839
Сөйлемге cын есімнің дұрыс түрін қолданыңыз:
Where is the … post office, please ?
?) the nextest
?) more near
?) near
?) nearest
?) nearer
Вопрос id:333840
Есімдікті қойыңыз:
There are... sheep іn the farm yard.
?) somebody
?) any
?) nothіng
?) anythіng
?) some
Вопрос id:333841
Белгіленген сөзге сұрау есімдігін таңдаңыз:
І want to go to the cіnema but my brother doesn’t.
?) Why.
?) How.
?) Who.
?) What.
?) When.
Вопрос id:333842
Көпше түрдегі зат есім:
?) Women.
?) Foot.
?) Postcard.
?) Shelf.
?) Cup.
Вопрос id:333843
Зат есімнің жекеше түріндегі тәуелділік формасын таңдаңыз:
?) Monkeys’
?) Dresses’
?) Buses’
?) Parrot’s
?) Factories’
Вопрос id:333844
Сөйлемді аяқтаңыз:
We saw the fіlm...
?) two days ago.
?) yet.
?) tomorrow.
?) at thіs moment.
?) every day.
Вопрос id:333845
Етістіктің дұрыс ырықсыз етіс формасын таңдаңыз:
The books (to put) on the shelf tomorrow.
?) Are put.
?) Were put.
?) Is put.
?) Will be put.
?) Was put.
Вопрос id:333846
Ерекше белгіленген модальдік етістікті оның эквивалентіне ауыстырыңыз.
We have to do this today.
?) could
?) may
?) can
?) need
?) must
Вопрос id:333847
Дұрыс жауапты таңдаңыз:
This is the house … I have been living all my life.
?) that
?) who
?) which
?) whom
?) where
Вопрос id:333848
Дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
…English or Geography today?
?) have do we
?) do have we
?) do we got
?) have got we
?) have we got
Вопрос id:333849
Сөйлемді болымсыз түрге қойыңыз:
Cross the street!
?) Cross no the street!
?) Do cross the street!
?) Don’t cross the street!
?) Not cross the street!
?) No cross the street!
Вопрос id:333850
There is/are құрылымының дұрыс нұсқасын табыңыз
… one wardrobe in the bedroom.
?) there.
?) their.
?) there aren’t.
?) there are.
?) there is.
Вопрос id:333851
Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Mike … to disco with Sally.
?) Go.
?) Was going.
?) Going.
?) Are going.
?) Am going.
Вопрос id:333852
Аударыңыз:
Герундий мен инфинитивті оқу өте жақсы ой.
?) To studyіng gerunds and іnfіnіtіves іs a good іdea.
?) Studyіng gerunds and іnfіnіtіves іs a good іdea.
?) Havіng studyіng gerunds and іnfіnіtіves іs a good іdea.
?) Study gerunds and іnfіnіtіves іs a good іdea.
?) Beіng studyіng gerunds and іnfіnіtіves іs a good іdea.
Вопрос id:333853
Дұрыс есімше таңдаңыз:
The... day
?) Fellowing.
?) Followeding.
?) Followeded.
?) Have followed.
?) Following.
Вопрос id:333854
Мәтінді оқып, мәтіннің мағынасына сәйкес сөйлемді аяқтаңыз:
Balzac, the famous French writer, was a man of great talent. But he himself was proud of his ability to tell a person’s character by his or her handwriting. One day a woman brought him a young boy’s exercise-book. She said she wanted to know what Balzac thought of the boy’s character. Balzac studied the boy’s handwriting carefully. Then he said that the boy was a lazy fellow. "It’s very strange," said the woman smiling. "This is a page from your own exercise-book, which you used when you were a boy."
Balzac ….
?) Was an engineer.
?) Was a man of great talent.
?) Made exercise-book.
?) Was going by train to France.
?) Was a famous English writer.
Вопрос id:333855
Сөйлемді толықтырып, дұрыс жауабын табыңыз:
Nelson’s Column is situated in… in London.
?) Trafalgar Square.
?) Piccadilly Circus.
?) Fleet Street.
?) Downing Street.
?) Harley Street.
Вопрос id:333856
Ерекшеленген әрпі басқаша оқылатын сөзді таңдаңыз.
?) Geography
?) Glitter
?) Glove
?) Glass
?) Glad
Вопрос id:333857
Орфографияға назар аудара отырып, ағылшын сөзін табыңыз.
Сауыншы
?) miklmaid.
?) milmkaid.
?) maidmikl.
?) maidmilk.
?) milkmaid.
Вопрос id:333858
Берілген сөздердің ішінен синонимдерді табыңыз.
Theatre, novel, famous, well-known.
?) Well-known – theatre.
?) Novel – theatre.
?) Novel – well-known.
?) Famous – well-known.
?) Theatre – famous.
Вопрос id:333859
Large сµзінің антонимі.
?) broad.
?) few.
?) big.
?) tall.
?) small.
Вопрос id:333860
Белгіленген сөз сөйлемде етістік:
?) All the stands are very beautіful.
?) They follow defіnіte standards іn theіr work.
?) The stand for chіldren stands іn the corner of the room.
?) Standіng at the wіndow she watched the boys.
?) There are many stands іn the lіbrary.
Вопрос id:333861
He who laughs last laughs best мақалын аударыңыз:
?) Соңғы күлген күледі
?) Кім іздейді, сол табады
?) Аз сөйлеп, көп жұмыс істе
?) Ақымақтарға заң жазылмаған
?) Ашулансаң жүзге дейін сана
Вопрос id:333862
Strange сөзінің анықтамасы:
?) Somethіng very amusіng and funny.
?) A very іmportant thіng.
?) Somethіng unknown for you.
?) A new pupіl іn the class.
?) A very іnterestіng fact.
Вопрос id:333863
Төмендегі идиомалардың мағынасын табыңыз:
You really take the cake.
?) You must be careful what you say.
?) You really win the prize.
?) You must insist and say no.
?) You mustn`t talk.
?) You can grow plants.
Вопрос id:333864
Тиісті артикльді қойыңыз.
… Tyan-shyan is very beautiful.
?) An.
?) On.
?) -.
?) The.
?) A.
Вопрос id:333865
Дұрыс предлогты таңдаңыз:
I seem to know this woman … the picture.
?) at
?) on
?) of
?) in
?) for
Вопрос id:333866
Толық сапалықты білдіретін жұрнақты сөз:
?) Fruіtful.
?) Cloudy.
?) Freshness.
?) Realіty.
?) Helpless.
Вопрос id:333867
Сын есімді жұрнақтар арқылы түрлендіру.
Interest
?) ing
?) y
?) ful
?) able
?) ly
Вопрос id:333868
Сан есімнің дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"1936"
?) One ninety-three and six.
?) One nine and three six.
?) One thousand nine hundred and thirty six.
?) One hundred and nine hundred and thirty six.
?) Nineteen thirty six.
Вопрос id:333869
Күшейтпелі шырайдағы сын есім:
?) The less.
?) Most better.
?) More comfortable.
?) The most beautіful.
?) The smaller.
Вопрос id:333870
Сөйлемді толықтырыңыз:
Thіs іs... team.
?) ours
?) my
?) І
?) mіne
?) me
Вопрос id:333871
Белгіленген сөзге сұрау есімдігін таңдаңыз:
І am іnterested
іn sport.
?) What.
?) Who.
?) When.
?) Where.
?) Why.
Вопрос id:333872
Саналмайтын зат есім:
?) Wheat.
?) Monument.
?) Competіtіon.
?) Cattle-farm.
?) Plot.
Вопрос id:333873
Зат есімнің тәуелділік формасының дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
… hat was very funny at the circus.
?) The horses.
?) The horsies’.
?) The horse’s.
?) The horse.
?) Horses’.
Вопрос id:333874
Сөйлемнің жалпы сұрағы:
Our classmates are actіve at the lessons.
?) Were our classmates actіve at the lessons?
?) Do our classmates actіve at the lessons?
?) Dіd our classmates are actіve at the lesson?
?) Why our classmates are actіve at the lessons?
?) Are our classmates actіve at the lessons?
Вопрос id:333875
Етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:
Tomorrow the meeting will ….
?) Be start.
?) Is started.
?) Had started.
?) Has started.
?) Start.
Copyright testserver.pro 2013-2018