Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Список вопросов базы знаний

Тест на уровень македонского языка

Вопрос id:2341533
Зборувате ... македонски ?
?) ќе
?) нели
?) дали
?) ли
Вопрос id:2341534
Јас се ... Марија?
?) викам
?) викаш
?) викаат
?) вика
Вопрос id:2341535
Таа ... ... фудбал.
?) не сака
?) не сакавме
?) не сакале
?) не сакам
Вопрос id:2341536
Јас .. ... лекар.
?) не сум
?) не сте
?) не сме
?) не си
Вопрос id:2341537
Те молам, не ми зборувај сега!
... да ја напишам домашната работа.
?) Се обидовме
?) Морам
?) Се обиде
?) Прави
Вопрос id:2341538
Треба да се чува на ладно место:
?) храната
?) книгите
?) облеката
?) мебелот
Вопрос id:2341539
Каде е твојот телефон?
?) ќе го изгубам
?) го губам
?) го изгубив/го загубив
?) би го изгубил
Вопрос id:2341540
. Пушиш ли ?
- Сега не, но порано .....
?) спиев.
?) јадев.
?) пиев.
?) пушев.
Вопрос id:2341541
... неколку банани на масата.
?) Овде
?) Има
?) Онде
?) Таму
Вопрос id:2341542
Вчера .... многу студено.
?) би биле
?) беа
?) беше
?) ќе биде
Вопрос id:2341543
Марија е паметна девојка, но Јована е ......... од неа.
?) најпаметна
?) поубава
?) убава
?) попаметна
Вопрос id:2341544
... барам канцеларијата на господин Петровски !
?) Ја
?) На
?) Го
?) Му
Вопрос id:2341545
Тоа е овошје. Може да биде жолто, зелено или црвено. Некогаш е благо, а некогаш кисело :
?) пиперка
?) јаболко
?) лимон
?) домат
Вопрос id:2341546
Ајде ... ја твојата омилена песна!
?) запее
?) испеј
?) пееме
?) пееше
Вопрос id:2341547
Престани .. ..... !
?) да трча.
?) да трчаат.
?) да трчаш.
?) да трчаме.
Вопрос id:2341548
Јас .. .... на море во Грција, во јули.
?) ќе одеа
?) ќе одам
?) ќе отидоа
?) беа отишле
Вопрос id:2341549
Јас .... .. .... на море во Грција.
?) нема да одеа
?) нема да одам
?) нема да отишле
?) нема да отидоа
Вопрос id:2341550
Јас нема да одам на театар, .... не дојдеш и ти со мене.
?) ако
?) уште
?) освен
?) сѐ уште
Вопрос id:2341551
Пронајди ја точната реченица !
?) Може ли да ги добијам клучевите на собата?
?) Може ли да ги добијам клучевите околу собата?
?) Може ли да ги добијам клучевите од собата?
?) Може ли да ги добијам клучевите кај собата?
Вопрос id:2341552
Ние ... .... во Париз пред многу години.
?) беа
?) сме биле
?) сте биле
?) биле
Вопрос id:2341553
Ова е .... жена.
?) мојот
?) моите
?) мојата
?) моето
Вопрос id:2341554
Ана има прекрасен автомобил.
.... автомобил е многу удобен и брз.
?) Нејзиниот
?) Твојата
?) Твојот
?) Неговиот
Вопрос id:2341555
Како ќе кажеш некому дека разбираш македонски :
?) Зборувам македонски.
?) Учам македонски.
?) Читам македонски.
?) Разбирам македонски.
Вопрос id:2341556
Како твојата македонска пријателка ќе ти каже дека ѝ треба помош:
?) Помогни ми, те молам.
?) Помогни ги, благодарам.
?) Помогни им, те молам.
?) Помош, фала.
Вопрос id:2341557
Како ќе дознаеш колку години има твојот македонски другар ?
?) Како се викаш?
?) Колку години имаш?
?) Што работиш?
?) Какво е времето надвор?
Вопрос id:2341558
Состави правилна прашална реченица :
ли / Вие /меѓународна / Имате /дозвола / возачка
?) Меѓународна возачка дозвола Вие имате ли?
?) Имате ли Вие меѓународна возачка дозвола?
?) Дозвола меѓународна возачка имате ли Вие?
?) Возачка меѓународна дозвола имате ли Вие?
Вопрос id:2341559
Охрид е древен македонски град од старословенскиот период. Зборот древен уште значи и :
?) стар
?) моќен
?) убав
?) голем
Вопрос id:2341560
Ајвар е:
?) Традиционална македонска храна
?) Традиционална македонска маса
?) Традиционална македонска облека
?) Традиционален македонски пијалок
Copyright testserver.pro 2013-2018